Budujesz dom zgodny z jego projektem? Uzyskałeś wszystkie niezbędne dokumenty, aby móc postawić wymarzony dom? A więc, nie powinieneś obawiać się wizytacji nadzoru budowlanego. Co jednak, jeśli jest nieco inaczej? W jakim przypadku możesz spotkać się z nadzorem budowlanym?

Czym się zajmuje się nadzór budowlany?

Nadzór budowlany ma za zadanie kontrolować przestrzeganie prawa budowlanego i stosowanie się do niego. Nadzór budowlany zajmuje się zatem sprawdzaniem, czy dana inwestycja nie została przypadkowo wykonana bez wymaganego pozwolenia na budowę lub jej zgłoszenia. Poza tym, nadzór budowlany powinien również kontrolować prawidłowe działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej, a także badać przyczyny powstawania katastrof budowlanych. Zadaniem nadzoru budowlanego jest również współpraca z organami kontroli państwowej.

Funkcję nadzoru budowlanego może pełnić zarówno powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, jak i wojewoda z pomocą wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Taka osoba „przypisana jest” ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Jeśli masz wątpliwość np. co do legalności robót budowlanych, które przeprowadza obok Twojej działki przyszły sąsiad, warto będzie zgłosić się zatem najlepiej do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego właściwego.

Nadzór budowlany – kiedy może skontrolować budowę?

Pamiętaj, że pozwolenie lub zgłoszenie budowy jest Twoim obowiązkiem. Warto postarać się o nie jak najprędzej, aby później uniknąć nieprzyjemności. Niestety, ale za niedostosowanie się do przepisów budowlanych nadzór budowlany może wymierzyć naprawdę surowe kary – takie, jak nałożenie mandatu (do 5000 zł!) czy opłat legalizacyjnych. Oczywiście, każdy obawia się wizyty przez nadzór budowlany. Jednak, kontrolowanie budowy przed nadzór „wyrywkowo” zdarza się bardzo rzadko. Jeśli już jednak tak się wydarzy, to urzędnik zazwyczaj poinformuje o terminie takiej kontroli. Gdy nie odpowiesz na dany termin, możesz zgłosić się do osoby prowadzącej sprawę, by przesunąć wizytę na inny dzień.

Osoba, która przyjdzie do Ciebie na budowę w celach skontrolowania jej, musi mieć przy sobie upoważnienie do jej przeprowadzenia – powinno ono zostać udzielone przez powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Osoba kontrolująca nie musi posiadać zgody na wejście do budynku lub na teren budowy – to wynika bowiem z przepisów Prawa budowlanego. Czynności kontrolne przeprowadzane powinny być podczas Twojej obecności, a ewentualnie podczas obecności Kierownika budowy lub innego wyznaczonego pracownika.

Same czynności kontrolne nie będą świadczyć o rozpoczęciu postępowania administracyjnego. Dopiero dokonane ustalenia mogą uzasadniać wszczęcie takiego postępowania w konkretnej sprawie, dotyczącej Twojego budynku. Wizyta urzędników nie musi więc od razu oznaczać, że prace budowlane przeprowadzane są niezgodnie z przepisami. Dlaczego? Otóż, kontrola może być wynikiem donosu.

Sygnałem, że coś jest nie tak z budową, będzie otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Wówczas możesz się nawet spodziewać decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych.

Kontrola budowy – kiedy będzie obowiązkowa?

Jeśli Twój dom wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie, z całą pewnością nie unikniesz wizyty nadzoru budowlanego – właśnie w takich sytuacjach kontrola jest bowiem… obowiązkowa. Wówczas zostanie sprawdzona:

  • zgodność budynku z projektem zagospodarowania terenu,
  • zgodność budynku z projektem domu,
  • geometria dachu,
  • parametry techniczne budynku,
  • wykonanie elementów nośnych w konstrukcji oraz wykonanie urządzeń budowlanych,
  • ważne elementy wyposażenia (budowlano-instalacyjnego),
  • warunki niezbędne do korzystania z domu jednorodzinnego przez osoby starsze i niepełnosprawne,
  • wyroby budowlane (muszą zapewniać bezpieczeństwo użytkowania domu),
  • porządek na terenie budowy.

W Twojej gestii jest leży wezwać nadzór budowlany do przeprowadzenia kontroli. Nie musisz jednak składać w tej sprawie oddzielnego pisma – wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie to bowiem jednoczesne wezwanie nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli. Od momentu, gdy nadzór otrzyma wezwanie, posiada on na przeprowadzenie kontroli 21 dni. O terminie kontroli powinieneś zostać powiadomiony zaś w ciągu 7 dni, od chwili otrzymania przez nadzór wezwania do kontroli.

Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę albo skutecznym jej zgłoszeniu (gdy już upłynął termin na wydanie sprzeciwu do Twojego zgłoszenia), otrzymasz z urzędu dwa egzemplarze projektu budowlanego – wraz z pieczątkami, które potwierdzają zatwierdzenie projektu Twojego domu!