Jedna z najważniejszych zmian w przepisach budowlanych, do których będzie trzeba stosować się w 2021 roku to nowy podział projektu budowlanego. Dowiedz się, co składa się na dokumentację projektową i jak na wygląda projekt domu.

Projekt w trzech częściach

Do tej pory projekt budowlany był jednolitym dokumentem. W związku z wprowadzonymi zmianami projekt budowlany będzie składał się z 3 części:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu

 • projekt architektoniczno-budowlany

 • projekt techniczny.

Nowy podział projektu ma ułatwić procedurę, by pozwolenie na budowę można było szybciej otrzymać. Dzięki nowym zasadom organ administracji architektoniczno-budowlanej najpierw zatwierdzi pierwszą i drugą część, tzn. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Zrobi to poprzez wydanie decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę. Natomiast trzecią część, czyli projekt techniczny, przedłożymy organowi dopiero wtedy, gdy będziemy składać wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

To, aby projekt techniczny był zgodny z zatwierdzonymi wcześniej przez organ dwoma pierwszymi częściami, musi zapewnić projektant.

Ważne! Dziś możemy składać projekty na starych zasadach, jednak od 19 września 2021 roku musimy stosować się już do nowych przepisów.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych.Ta część dokumentacji projektowej obejmuje:

 • określenie granic działki lub terenu

 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym

 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich

 • informację o obszarze oddziaływania obiektu. 

Projekt architektoniczno-budowlany

W części drugiej muszą zostać zawarte:

 • układ przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejących i projektowanych obiektów budowlanych

 • zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczba projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych

 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych

 • opinia geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko - charakterystykę ekologiczną

 • informacja o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

 • opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych (w przypadku obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

 • informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym starszych (w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych)

 • postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zostało wydane.

Projekt techniczny

Projekt techniczny zawiera:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,

 • charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,

 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,

 • dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (w zależności od potrzeb),

 • inne dodatkowo wymagane opracowania projektowe.

Będzie prościej?

Na pierwszy rzut oka nowy podział projektu domu wygląda skomplikowanie. Czy zmiany w prawie budowlanym w 2020 roku były potrzebne? Okaże się z biegiem czasu, Póki co, nie pozostaje nam nic innego jak zaufać prawodawcy i mieć nadzieję, że zmiana przepisów prawa budowlanego sprawi,  się prostsze i bardziej przejrzyste. Opisywane zmiany w prawie budowlanym mają przecież na celu przyspieszenie i ułatwienie procesu uzyskania pozwolenia na budowę.