W związku z nowelizacją przepisów prawa budowlanego, budowa budynków gospodarczych i budynków rekreacji indywidualnej nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia. Teraz takie budynki, jak domki letniskowe czy warsztaty, możemy budować zarówno na działce budowlanej, jak i w ogródku działkowym. Jak poprawnie zgłosić budowę? Oto nasza instrukcja - zgłoszenie budowy krok po proku

Co to jest budynek gospodarczy?

Budynek gospodarczy to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych, które mają służyć mieszkańcom danego budynku i jego otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Co to jest budynek rekreacji indywidualnej?

Budynek rekreacji indywidualnej to budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku. aby zgłosic jego budowę musi być parterowy o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

 

Budowa budynku gospodarczego lub budynku rekreacji indywidualnej na zgłoszenie - krok po kroku - co musimy ustalić?

Właściwy urząd, w którym mamy załatwiać sprawy, zależy od tego, gdzie leży nasza działka.

Są cztery możliwości:

 • w starostwie powiatowym, na terenie, którego leży działka

 • w urzędzie miasta – jeżeli działka znajduje się w mieście na prawach powiatu

 • w urzędzie dzielnicy – jeśli działka znajduje się w Warszawie

 • u wojewody – jeśli działka znajduje się na obszarze o szczególnym statusie prawnym, np. na terenie portu, przystani morskiej albo na terenach górniczych

Należy się zorientować, czy dla obszaru, na którym znajduje się działka uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Najlepiej udać się do urzędu miasta lub gminy, by sprawdzić:

 • czy działka znajduje się w terenach, dla których dopuszczono możliwość zabudowy budynkiem gospodarczym,

 • czy w planie określono wymagania, jakie budynek powinien spełniać (np. wysokość budynku, kąt nachylenia dachu, rodzaj pokrycia dachu);

Jeśli dla działki nie obowiązuje MPZP, możemy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy.

Jak otrzymać decyzję o warunkach zabudowy (WZ)?

 1. Urząd – ten sam, do którego później złożysz wniosek o zgłoszenie budowy

 2. Dokumenty do złożenia w urzędzie:

  • wypełniony wniosek, najczęściej formularz jest udostępniony na stronie internetowej gminy lub w biurze podawczym

  • mapa zasadnicza lub, a jeśli jej nie ma, mapa katastralna, z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500, 1:1000 lub dla inwestycji liniowych dopuszcza się 1:2000; dopuszcza się mapę w postaci cyfrowej.

Otrzymasz decyzję o ustaleniu WZ, jeżeli będą spełnione następujące warunki:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia – dostępna z tej samej drogi publicznej – jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji zabudowy. Kontynuacja powinna dotyczyć funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Jest to tzw. zasada dobrego sąsiedztwa

 • teren ma dostęp do drogi publicznej

 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla planowanej inwestycji. Warunek ten będzie spełniony, jeśli przedstawisz umowę gwarantującą wykonanie uzbrojenia terenu. Umowa powinna być zawarta pomiędzy tobą (jako inwestorem), a właściwą jednostką organizacyjną

 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi (np. dotyczącymi ochrony środowiska, czy prawa budowlanego).

W urzędzie, w którym będzie zgłaszana budowa, należy uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Twojego budynku, a przede wszystkim sprawdzić, czy w przypadku naszego obiektu nie będą wymagane dodatkowe dokumenty, np. W przypadku budowy budynku związanego z produkcją rolną i uzupełniającego zabudowę zagrodową może pojawić się wymóg udokumentowania tego faktu.

I wreszczie składamy WNIOSEK – Co musimy w nim uwzględnić?

 • zgłoszenie budowy (wniosek można pobrać na stronie rządowej lub wziąć z urzędu miasta lub urzędu powiatowego w formie papierowej); należy w nim przede wszystkim uwzględnić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych;

 • miejscowość i numer ewidencyjny działki (działek), na której budynek będzie się znajdował;

 • opis planowanego budynku – wskazanie jego cech, jak np.:

  • materiały,

  • powierzchnia zabudowy (liczona po obrysie ścian zewnętrznych),

  • wysokość

  • kąt nachylenia dachu, itp.

 • przewidywany termin rozpoczęcia prac.

Dodatkowo do wniosku DOŁĄCZAMY:

 • rysunki/szkice budynku

  • rzuty, elewacje

  • rysunek pokazujący usytuowanie budynku na działce – najlepiej na kopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (do uzyskania w wydziale geodezji);

  • rysunki powinny zawierać wymiary budynku, jego odległość od granic działki i innych charakterystycznych obiektów, np. innych budynków na działce i działkach sąsiednich, dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym określono warunki zabudowy konieczne może się okazać wskazanie w zgłoszeniu takich informacji, jak powierzchnia zabudowy pozostałych budynków na działce, powierzchnia terenów utwardzonych i zielonych działki, powierzchnia samej działki, aby wykazać że nasz projekt jest zgodny z warunkami zabudowy

 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – chodzi o potwierdzenie, że ma się prawo zarządzać działką, na której będzie budowany dom (wniosek można pobrać na stronie rządowej lub wziąć z urzędu gminy lub urzędu powiatowego w formie papierowej)

 • decyzja o warunkach zabudowy – potrzebne, jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • w nietypowych przypadkach urząd może wymagać dodatkowych dokumentów, opinii i uzgodnień, dlatego najlepiej wcześniej dowiedzieć się w urzędzie powiatowym albo urzędzie miasta, czy są takie wymogi

Co może zrobić urząd, tzn. ak ustosunkuje się do naszego zgłoszenia?

 • Urząd ma 21 dni na wyrażenie sprzeciwu wobec naszego zgłoszenia. Jeżeli przez 21 dni nie otrzymamy z urzędu żadnej wiadomości, otrzymujemy tzw. "milczącą zgodę" i możemy rozpocząć budowę. Jeżeli zależy nam na pisemnym potwierdzeniu zgody, możemy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, że urzędnik nie zgłosił sprzeciwu. UWAGA! "Milcząca zgoda" jest ważna 3 lata. Oznacza to, że jeżeli w ciagu 3 lat nie rozpoczniemy budowy, albo przerwiemy budowę na dłużej niż 3 lata, będziemy musieli ponownie zgłosić budowę we właściwym urzędzie.

 • Urząd wzywa nas do uzupełnienia braków w naszym zgłoszeniu. Dzieje się tak jeżeli nie dostarczyliśmy wszystkich wymaganych dokumentów. Urząd wyznaczy nam termin, w którym musimy uzupełnić zgłoszenie. Jak uzupełnimy braki – termin 21 dni biegnio od nowa. Jeśli natomiast nie uzupełnimy braków w terminie, otrzymamy sprzeciw.

 • Urząd zgłasza sprzeciw, czyli nie zgadza się na budowę. Urzędnik wydaje sprzeciw razem z uzasadnieniem i wysyła do nas pocztą.

Kiedy najczęściej urząd zgłasza sprzeciw? - Na co uważać?

 • nie uzupełnimy braków w zgłoszeniu

 • zgłoszona budowa lub roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę

 • inwestycja jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu albo decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innymi aktami prawa miejscowego lub innymi przepisami

 • zgłoszenie dotyczy budowy obiektów tymczasowych (niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie podanym w zgłoszeniu, ale nie później niż 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu) w miejscu, w którym taki obiekt istnieje

 • okaże się, że roboty budowlane rozpoczęliśmy wcześniej niż w terminie jaki podaliśmy w zgłoszeniu.

UWAGA!

Należy pamiętać, że powyższa instrukcja dotyczy zgłoszenia budowy tylko budynków gospodarczych lub budynków rekreacji indywidualnej. Jeżeli we wniosku zostanie wpisane np. budowa budynku mieszkalnego, biurowego, sklepu itp., nasze zgłoszenie nie zostanie przyjęte.
W zgłoszeniu koniecznie należy określić, że chodzi o konkretnie „budynek gospodarczy” lub „budynek rekreacji indywidualnej.

Co zrobić, jeśli otrzymamy sprzeciw?

 • Składamy odwołanie do wojewody. Dokument w formie pisemnej, muni zostać złożony w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o sprzeciwie.

 • Na niezadowalającą nas decyzję wojewody możemy wnieść skargę do sądu administracyjnego.