Od 2021 roku obowiązują w Polsce nowe przepisy dotyczące energooszczędnego projektowania budynków. O kilkanaście procent zredukowaniu uległy m.in. maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika U dla zewnętrznych elementów przegrody budynku. 

Jeszcze bardziej zostały zaostrzone wymagania na cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody EPH+W [kWh/(m2· rok)] 

Koniecznym jest więc , aby projekt budynku został dokładnie przeanalizowany pod kątem wyeliminowania mostków cieplnych, które niejednokrotnie mają swój duży udział w stratach ciepła.

Powszechnie znanym jest łącznik termoizolacyjny stosowany w złączu balkonu ze stropem. Mniej znanym łącznik eliminujący straty ciepła w złączach z pionowymi elementami żelbetowymi. Chodzi o:

  • pionowe ścianki attykowe , pionowe balustrady w tarasach

  • ściany łączące nieogrzewane podziemne parkingi / garaże z ogrzewaną częścią budynku

Poziome odizolowanie ścian żelbetowych (np. nieogrzewane parkingi) od ogrzewanej  części budynku 

Nierzadko spotykana sytuacja w budynku , kiedy najniższą kondygnację stanowi np. nieogrzewany parking. Podparciem dla całego budynku są żelbetowe ściany połączone ze stropem , nad którym znajdują się pomieszczenia ogrzewane. Niezaizolowane połączenie ściany ze stropem jest dużym liniowym mostkiem cieplnym (rys.1 – c) ,  nie spełniającym wymagań przepisów budowlanych.

Aby przynajmniej częściowo wyeliminować skutki takiego mostka cieplnego projektant często obustronnie izoluje ścianę , najczęściej na odcinku 50 – 100 cm (rys. 1-b). Takie rozwiązanie tylko częściowo eliminuje mostek cieplny , ale czy estetyka tego rozwiązania jest do zaakceptowania? (rys. 2)

 

Rys .1  Schemat budynku z nieogrzewaną strefą parkingową: a) łącznik termoizolacyjny Sconnex W pomiędzy ścianą parkingu a stropem ;  b)   częściowa obustronna powierzchniowa izolacja ściany ; c) liniowy mostek cieplny na połączeniu ściany ze stopem

 

 


Rys .2  Parking podziemny ze ścianami obustronnie izolowanymi przed wpływam mostków cieplnych 

Aby pogodzić oczekiwania związane z estetyką oraz wyeliminowania mostka cieplnego firma Schöck od niedawna oferuje nowy produkt – Sconnex W (rys 3. , rys 4)

 

thumb 3

Rys .3  Sconnex W – do złączy ściana – strop, ściana fundament

 


Rys. 4 . Ściana żelbetowa odizolowana od stropu za pomocą łączników termoizolacyjnych Sconnex W

 

Aby potwierdzić skuteczność izolacji wykonano obliczenia termiczne:

Schemat a - łącznik termoizolacyjny Sconnex W pomiędzy ścianą zewnętrzną parkingu a stropem ; 

Schemat b -  ściana zewnętrzna parkingu zaizolowana obustronnie na wys. 50 cm , gr. izolacji 10 cm

Schemat c - ściana zewnętrzna parkingu bez jakiejkolwiek izolacji 

Rozpatrywane schematy do obliczeń termicznych pokazano na rys. 5 , a rozkłady temperatur w analizowanych złączach przedstawia rys 6.  

 

 

 

Rys .5  Schemat złącza ściany żelbetowej ze stropem nad pomieszczeniem nieogrzewanym ;

a) z łącznikiem termoizolacyjnym Sconnex W ; 

b) z obustronną izolacją powierzchniową gr. 10 cm , wysokości 50cm ;

c) bez żadnego zabezpieczenia przed mostkiem cieplnym

 

Rys.6  Rozkład temperatur w złączu ściany żelbetowej ze stropem nad pomieszczeniem nieogrzewanym: a) z łącznikiem termoizolacyjnym Sconnex W  ;  b) z obustronną izolacją powierzchniową gr. 10 cm , wysokości 50cm ; c) bez żadnego zabezpieczenia przed mostkiem cieplnym

 

Wyniki obliczeń cieplnych zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1 – Wyniki obliczeń termicznych dla złącza ściany żelbetowej ze stropem nad pomieszczeniem nieogrzewanym

 

Zastosowanie łącznika Sconnex W najskuteczniej eliminuje mostek cieplny bardzo znacznie redukując straty ciepła w tym miejscu  (ye = 0,105 [W/m2*K])  oraz zapewnia , że temperatura na wewnętrznej powierzchni przegrody (Qsi=13,1oC) (naroże ściany i podłogi) nie stanowi zagrożenia przez grzybami pleśniowymi. Nie mniej ważne są też względy estetyczne tego miejsca – ściany nie są „ozdobione” boczną izolacją termiczną (rys. 7). 

Obustronne zaizolowanie ściany (na wysokość 50 cm od połączenia ze stropem) tylko częściowo rozwiązuje problem strat ciepła , nie jest już jednak skuteczne jeżeli chodzi o temperaturę na powierzchni wewnętrznej przegrody – temperatura poniżej 12,6 oC  sprzyja tworzeniu się pleśni. To rozwiązanie  negatywnie też wpływa estetykę pomieszczenia. Definitywnie uniemożliwia wykonanie ścian w fakturze surowego betonu (niejednokrotnie preferowane przez projektanta).

Pozostawienie złącza bez jakiejkolwiek izolacji termicznej generuje bardzo duże straty ciepła oraz stwarza bardzo duże ryzyko tworzenia się pleśni wskutek kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrody (temperatura na powierzchni Qsi=8oC).

 

Rys. 7  Parking podziemny ,  ściany bez obustronnej izolacji termicznej.